Cień w ogólnym pojęciu oznacza „obszar, do którego nie dociera światło bezpośrednio na skutek obecności przeszkody ustawionej na drodze promieni świetlnych, nieprzepuszczającej światło.

Natomiast cień, jako archetyp to „składnik osobowości, który odpowiada za pojawienie się w świadomości oraz zachowaniu człowieka nieakceptowanych, negatywnych uczuć, myśli lub działań. Jest tą „ciemniejszą stroną” osobowości.”

Jednak czy cień należy rozumieć głownie w tym „złym”, „mrocznym” kontekście naszej osobowości?

Cień potrafi przynieść bezpieczne schronienie podczas upalnych dni bądź azyl w momencie zagrożenia. Podobnie można zrozumieć słowo „cień”, jako schowanie, ukrycie naszych pragnień, poglądów, marzeń, uczuć, myśli. Główne powody, dla których coś ukrywamy to strach, wstyd lub troska. Czujemy się bezpiecznie, jeśli wszystkie nasze cienie zamknięte są w szufladach naszego umysłu, jednak to „bezpieczeństwo” powstrzymuje naszą aktywność – nie realizujemy naszych marzeń, nie okazujemy uczuć i nie mówimy głośno czego pragniemy. Sami stawiamy sobie przeszkodę, bezpieczną barykadę przed „światłem”. Każdy z nas składa się z dwóch przeciwstawnych stron, które można dowolnie interpretować: dobre-złe, jasne-ciemnie, kobiece-męskie, świadomość-podświadomość, odwaga-strach, serce-rozum. Za każdym razem interpretacja jest różna, ponieważ dla każdego „cień” oznacza coś innego.

Człowiek jest istotą złożoną, pełną sprzeczności, konfliktów, która zawsze będzie prowadzić wewnętrzny dialog pomiędzy tym, co myśli, a tym co czuje, tym, co pragnie, a tym, co dozwolone, z tym, czego się boi, a tym, na co pozwala odwaga. Jest to proces nieunikniony, który zachodzi w każdym z nas.

To, jak długi będzie na nas padał cień zależy od tego jak duże przeszkody będziemy sobie stawiać.


Shade in general terms means „an area to which no light reaches directly as a result of the presence of obstacles set on the path of light rays, impervious to light.”

In contrast, shadow, as the archetype of a „component of personality, which is responsible for the emergence of consciousness and human behavior unacceptable, negative feelings, thoughts or actions. It is the „darker side” personality. „

However, the shadow must be understood mainly in the „bad”, „dark” context of our personality?

Shade can bring a safe haven during hot days or asylum in the time of danger. Similarly, you can understand the word „shadow” as hide, hide our desires, ideas, dreams, feelings, thoughts. The main reasons for hiding something to fear, shame or concern. We feel safe, if all our shadows are closed in the drawers of our mind, but that „security” keeps our activity – we do not realize our dreams, we do not show feelings, and we do not say out loud what we want. Sami put a barrier, safe barricade in front of the „light”. Each of us is composed of two opposing sides, which can be freely interpreted: good-bad, light-dark rooms, feminine-masculine, awareness-subconscious, courage-fear, the heart-mind. Every time interpretation is different, because each „shadow” means something else.

Man is the essence of a complex, full of contradictions, conflicts, which will always lead internal dialogue between what he thinks and what he feels, what desires and what is permitted, what is afraid of, and what It allows courage. This is an inevitable process, which occurs in all of us.

Just how long will we fell a shadow depends on how big the obstacles we ourselves put.

Leave a Comment!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *